World Toelt 2024 - Sportskonkurrencerne

23 - 24 February 2024

Så er det tid til at tilmelde sig World Toelt, som afholdes i Odense Kongres og Kulturcenter – Jyske Bank Arena.

Verdens største indendørs islandshesteshow slår endnu en gang dørene op d. 23. og 24. februar 2024 og vi er klar til at lave et brag af et show med nogle af verdens absolut bedste ekvipager!

Der vil som vanligt blive udbudt fire klasser i sportskonkurrencen og igen er det T.1, T.2, 4.1 og 5.1 der er på programmet.
World Toelt er ikke et ranglistestævne, men et show hvor de bedste konkurrerer om de prestigefyldte finalepladser!

Adgangskrav
De adgangsgivende karakterer skal være opnået som et gennemsnit på mindst to karakterer, indenfor 3 år, og begge resultater skal være registreret på den nuværende WRL-liste. Det er ekvipagen der skal være registreret med de adgangsgivende karakterer.
Således bliver minimumskravene i 2024:

 • T.1: 6,7
 • T.2: 6,4
 • 4.1: 6,7
 • 5.1: 6,0

Tilmelding
Tilmeldingen foregår via www.sporti.dk og åbner 5. december 2023 kl. 8:00.
I sportsklasserne er der ca. 30-35 ekvipager i hver klasse.
World Toelt-2023 vindere og regerende verdensmestre, samt specielt inviterede ryttere, i de fire discipliner inviteres direkte.
Herudover er der mulighed for at søge wildcard, send din ansøgning til bo@worldtoelt.dk med oplysning om rytter og hest. Wildcard uddeles efter d. 1/1-24.

Separate finaler for ungryttere
Der vil i 2024 ikke blive inviteret til landshold youth-match. Til gengæld afholder vi separate ungrytter A- finaler og præmieoverrækkelser i alle fire discipliner.

Lande vindere
Som noget nyt i år vil vi kåre de 3 mest vindende lande både for seniorer og ungryttere.
De 2 højst placerede i hver disciplin blandt seniorer fra hvert land tildeles point og ligeledes de 2 højst placerede ungryttere fra hvert land tildeles point i hver disciplin og der uddeles 1.-3. placering.
Pointene tildeles i udtagelserne.

Dommere
Der vil i 2024 være et dommerhold bestående af 5 dommere med FEIF dommer-status:
Lise Galskov - DK
Lise Brouér - DK
Anne Fornsted - SE
Guðmundur Snorri Ólason - IS
Halldor Gunnar Viktorson - IS

Forhold
Alle deltagere har adgang til indendørsboks på 2,5x2,5m og nem adgang til vand. Boksene vil være klar fra torsdag den 22. februar klokken 12.00 og skal forlades senest søndag den 25. februar klokken 10.00. Du skal ikke tømme boksen inden den forlades.
Rytterne har pladser i ryttersektionen i arenaen ved indgangen til banen.

Der vil være adgang til indendørs opvarmning på 20x40 bane med samme underlag.

Der vil være åben for træning på banen i arenaen torsdag 15.00-20.00 og ellers henvises der til opvarmningsbanen, der er åben så længe der rides show i arenaen.

Startgebyr
Prisen for ryttertilmeldingen er 3400,- dkr og inkluderer partoutkort til ryttersektionen i arenaen, indendørsboks samt slutudmugning. Denne pris gælder for tilmelding til én klasse.

Ønsker man at tilmelde samme hest til en yderligere klasse koster dette 750 dkr og forudsætter selvfølgelig at rytteren også her har opnået kvalifikationskrav.

Hotelværelser
Odense Congress Hotel ligger op ad Jyske Bank Arena. Vi har reserveret værelser til World Toelt 2024, som skal bookes via www.sporti.dk sammen med tilmeldingen.

Refundering
I forhold til refundering oplyses det at startgebyret kun refunderes hvis eventet bliver aflyst.

Vigtig info

 • Medbring originalt hestepas og vaccinationskort.
 • Deltagende heste skal være mindst seks år.
 • World Toelt sætter etikken i højsædet. - Der er løbende kontrol af udstyr og skoning i området omkring Collecting Ring ved en dommer.
 • De regerende World Toelt mestre rider sidst i den pågældende klasse og de regerende verdensmestre rider næst sidst i den pågældende klasse.
 • Startrækkefølge sker ved lodtrækning og de endelige startlister fremgår af ice-ticker mindst 1 time før start
 • For seniorer vil de fem bedste ekvipager i hver klasse samt vinderen af B-finalen kvalificere sig til A-finalen.
 • For ungryttere vil de seks bedste ekvipager i hver klasse kvalificere sig til A-finalen.
 • Ønsker du at ride til noget bestemt musik skal du notere det på tilmeldingen og det skal være muligt at finde på Spotify.

Mere information
Hold dig opdateret på www.worldtolt.dk og kontakt os endelig for mere information.

Sekretariat: info@worldtoelt.dk

Jyske Bank Arena i Odense
World Toelt 2024 finder sted i Jyske Bank Arena, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. Jyske Bank Arena er nem at komme til via E20. Ved ankomst finder du sekretariatet, tjekker ind og viser hestens papirer, inden du læsser af.

Med håb om et fantastisk arrangement, tillader vi os at sige på gensyn og at vi glæder os til endnu en gang at byde jer velkommen til to forrygende dage i Jyske Bank Arena i februar 2024.

Vel mødt,
Holdet bag World Toelt

It's time to register for World Toelt, which is held in the Odense Congress and Culture Center - Jyske Bank Arena.

The world's largest indoor Icelandic horse show opens its doors once again on February 23rd and 24th 2024 and we are ready to make a great show with some of the world's absolute best equids!

As usual, four tests will be offered in the sports competition and again T.1, T.2, 4.1 and 5.1 are on the program.
World Toelt is not a ranking event, but a show where the best compete for the prestigious final places!

Entry requirements
The qualifying grades must be obtained as an average of at least two grades, within 3 years, and both results must be registered on the current WRL list. It is the equipage that must be registered with the grades granting access.
The minimum requirements in 2024 will be:

 • T.1: 6.7
 • T.2: 6.4
 • 4.1: 6.7
 • 5.1: 6.0

Registration
Registration takes place via www.sporti.dk and opens on December 5th 2023 at 8 AM.
In the sports tests there are approx. 30-35 participants in each test.
World Toelt-2023 winners and reigning world champions, as well as specially invited riders, in the four disciplines are invited directly.
In addition, it is possible to apply for a wildcard, send your application to bo@worldtoelt.dk with information about rider and horse. Wildcard is awarded after 1/1-24.

Separate finals for young riders
In 2024, there will be no invitations to the national team youth match. In return, we hold separate young rider A finals and award ceremonies in all four disciplines.

Countries winners
As something new this year, we will name the 3 most winning countries for both seniors and young riders.
The 2 highest placed in each test among seniors from each country are awarded points. Likewise the 2 highest placed young riders from each country are awarded points in each test and 1st-3rd places are awarded.
The points are awarded in the selections.

Judges
In 2024, there will be a judging team consisting of 5 judges with FEIF judge status:
Lise Galskov - DK
Lise Brouér - DK
Anne Fornsted - SE
Guðmundur Snorri Ólason - IS
Halldor Gunnar Viktorson - IS

Facilities
All participants have access to an indoor box of 2.5x2.5m and easy access to water. The boxes will be ready from Thursday 22 February at 12 PM  and must be left no later than Sunday 25 February at 10 AM. You do not need to empty the box before leaving it.
The riders have seats in the rider section in the arena at the entrance to the track.

There will be access to indoor warm-up on a 20x40 track with the same surface.

The track in the Arena will be open for training on Thursday 3 PM - 8 PM and otherwise refer to the warm-up track, which is open as long as there is a show in the arena.

Start fee
The price for the rider registration is DKK 3400 and includes a parout ticket for the rider section in the arena, indoor box and final cleaning.

If you wish to register the same horse for an additional test, this costs DKK 750 and of course assumes that the rider has achieved the qualification requirements here as well.

Hotel rooms
Odense Congress Hotel is located next to Jyske Bank Arena. We have reserved rooms for World Toelt 2024, which must be booked via www.sporti.dk together with the registration.

Refund
Entry fee is only refunded if the event is cancelled.

Important info

 • Bring original horse passport and vaccination card.
 • Participating horses must be at least six years old.
 • World Toelt puts ethics first. - There is continuous control of equipment and shoeing in the area around the Collecting Ring by a judge.
 • The reigning World Toelt Champions ride last in that test and the reigning World Champions ride second last in that test.
 • Start order is determined by lottery and start lists appear on the ice-ticker at least 1 hour before the start.
 • For seniors, the top five teams in each class as well as the winner of the B final will qualify for the A final.
 • For young riders, the best six teams in each class will qualify for the A final.
 • If you want to ride to certain music, you must note it on the registration and it must be possible to find it on Spotify.

More information
Stay updated at www.worldtolt.dk and do contact us for more information.
Secretariat: info@worldtoelt.dk

Jyske Bank Arena in Odense
World Toelt 2024 takes place in Jyske Bank Arena, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. Jyske Bank Arena is easy to get to via the E20. On arrival you find the secretariat, check in and show the horse's papers before unloading.

With hope for a fantastic event, we look forward to once again welcoming you to two terrific days in Jyske Bank Arena in February 2024.

See you,
The team behind World Toelt

Meeting / starting place

OCC Odense
Ørbækvej 350
5220 Odense SØ
Danmark Show on map Navigate here