VM 2021 World Championships for Icelandic Horses - Tickets

1 - 8 August 2021

Ticket sales are closed

Prices

AFLYST PGA COVID-19
Billetter, camping og udstillerstande bliver refunderet fratrukket et mindre beløb til administrationsomkostninger. Mere info kommer på www.vmdenmark.com.

Priser for billetter solgt via SPORTI:

Billetter med nummererede sæder til VM 2021 World Championships for Icelandic Horses:

Billet Pris
Partoutbilletter under tag
Sektion A1-A6, D1-D6
Voksen: kr. 1.650,00
Barn 5-16 år*: kr. 825,00
Fredag-søndag under tag
Sektion A1-A6, D1-D6
Voksen: kr. 1.425,00
Barn 5-16 år*: kr. 712,50

Børn under 5 år kommer gratis ind, hvis de ikke skal have eget sæde.
Alle billetter tillægges et administrationsgebyr på kr. 15,00.

*) BEMÆRK: ved køb af børnebillet skal barnet være født i 2005 eller senere. Barnet må max være 16 år 1. august 2021.

Billetter til handicappede og deres ledsager
Gæsten betaler fuld pris og hjælperen kommer gratis ind (billetterne kan ikke gives til andre). Så køb venligst to billetter til fuld pris og kontakt derefter info@vmdenmark.com med en kopi af dit ledsagerkort og du får kreditering for en billet.
Hvis du også har brug for en plads i området for kørestolsbrugere, så bedes du informere os og vi vil med glæde assistere dig.
Bemærk at kørestolsområdet er placeret ved / foran tribune nummer A6.

Grupperabat
- Køb 10 billetter eller flere og få 5% rabat
- Køb 20 billetter eller flere og få 10% rabat

Dagsbillet uden eget sæde:

  • Mandag (2. august): kr. 150,00
  • Tirsdag (3. august): kr. 150,00
  • Onsdag (4. august): kr. 150,00
  • Torsdag (5. august): kr. 225,00

VIP borde
Salg af VIP borde til VMDenmark åbner d. 1. juni 2021. Du kan skrive dig op som interesseret til VIP borde ved at sende en mail til lone@vmdenmark.com og få en mail, når tilmeldingen til pladserne åbner.

Hvis du har spørgsmål, så skriv dem til:

I henhold til Forbrugeraftaleloven er køb af rekreative fritidsaktiviteter, herunder underholdnings-, idræts- og lignende kulturbegivenheder ikke omfattet af fortrydelsesretten.
Skulle eventet blive aflyst pga Covid-19 tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket et mindre beløb til administrationsomkostninger.
Såfremt VMDenmark efter påbud fra offentlige myndighederne, force majeure eller andre omstændigheder udenfor arrangørens kontrol bliver udsat, afholdt delvist eller helt opgivet, kan arrangøren ikke gøres ansvarlig overfor økonomiske tab eller forpligtelser man måtte pådrage sig i den forbindelse.

CANCELED DUE TO COVID-19
Tickets, camping and exhibitorstands will be refunded reduced a small amount for administration costs. More info will come at www.vmdenmark.com.

Prices for tickets sold at SPORTI:

Tickets with numbered seats VM 2021 World Championships for Icelandic Horses:

Ticket Age and Price
Partout tickets under roof
Section A1-A6, D1-D6
Adult: DKK 1.650,00 (~EUR 220)
Child 5-16 years*: DKK 825,50 (~EUR 110)
Friday-Sunday under roof
Section A1-A6, D1-D6
Adult: DKK 1.425,00 (~EUR 190)
Child 5-16 years*: DKK 712,50 (~EUR 95)

Child under 5 years have free entrance without own seat.
All tickets will be added a administration fee of DKK 15,00 (~EUR 2).

*) PLEASE NOTE: To buy a childticket the child has to be born 2005 and later. The child has to turn 16 or less by August 1st 2021.

Tickets for disabled and their companion
The guest pays full price and the helper will come in for free (the tickets can't be given to others). So please buy two tickets at full price and then contact info@vmdenmark.com with a copy of your companion card and you will be credited for one ticket.
If you also need a place in the area for wheelchair users please inform us and we are pleased to assist you.
Please note that the wheelchair area is located beside/in front of stand number A6.

Group discount packages
- Buy 10 tickets or more and get 5% discount
- Buy 20 tickets or more and get 10% discount

Daytickets without own seat

  • Monday (August 2nd): DKK 150,00 (~ EUR 20)
  • Tuesday (August 3rd):  DKK 150,00 (~ EUR 20)
  • Wednesday (August 4th): DKK 150,00 (~ EUR 20)
  • Thursday (August 5th): DKK 225,00 (~ EUR 30)

VIP tables
Sale of VIP tables at The World Championships for Icelandic horses in Herning this summer opens on 1st of June 2021.
You can register as interested in VIP tables by sending an email to lone@vmdenmark.com and receive an email when registration for the seats opens.

If you have any queries, please address them to:

According to Danish law of Consumer Contracts, purchase of recreational activities, including entertainment, sports and similar cultural events are not covered by the right of withdrawal.
Should the event be cancelled due to Covid-19, the amount paid will be refunded reduced a small amount for administration costs.
If the World Championships for Icelandic Horses, following an order from the public authorities, force majeure or other circumstances beyond the organizer's control, is postponed, held partly or completely abandoned, the organizer cannot be held liable for financial losses or obligations incurred in this connection.

Select tickets