VM 2021 World Championships for Icelandic Horses - Exhibition stands

1 - 8 August 2021

Ticket sales are closing: 05-08-2021 at 22:00

Prices and conditions

Stand indendørs

 • Pris kr. 675,00 pr. m2 ekskl. moms
 • Inkluderer telt, gulv og vægge, 2 indgangsbilletter uden sæde for hver 18 m2 stand, 20 dagsbilletter mandag til onsdag uden sæde, der kan bruges til markedsføringsformål. Parkeringsplads til 1 køretøj, maks. 3500 kg.

Stand udendørs

 • Pris kr. 225,00 pr. m2 ekskl. moms
 • Friluftsstanden er en åben plads på et græsareal. På friluftsstanden må produkter fra andre virksomheder ikke udstilles eller sælges. Det overdækkede område må maks. være 20 m2 pr. stand. 2 indgangsbilletter uden sæde for hver 100 m2 stand. 20 dagsbilletter mandag til onsdag uden sæde, der kan bruges til markedsføringsformål. Parkeringsplads til 1 køretøj, maks. 3500 kg.

Kunstnerhal / The Artist Hall
For at imødekomme kunstnere og små kunsthåndværkere oprettes der et indendørs kunstnerområde i staldene ved siden af Cateringpladsen og DI talks. Se oversigtskort på vmdenmark.com
Dette område er beregnet til kunstnere og kunsthåndværkere og man skal godkendes for at kunne udstille i denne hal. Pladsen er først gældende, når man har modtaget en email med accept fra VM2021.

 1. Book din stand herover Sporti.dk
 2. Send repræsentative fotos af det du vil udstille til lone@vmdenmark.com
 3. Du modtager herefter en mail fra VM 2021 om din stand er godkendt i Artist Hall’en.
 • Pris kr. 525,00 pr. m2 ekskl. moms
 • Standen er 10,5 m2 inklusiv gulv og væg samt 2 partoutbilletter uden sæde for hver 10,5 m2 stand. Ingen P-plads.

Størrelser

 • Indendørs: 3 x 6 m - 6 x 6 m - 3 x 12 m - 6 x 12 m
 • Udendørs: 10 x 10 m - 10 x 20 m
 • The Artist Hall / Kunsterhal: 3 x 3,5 m
 • Flere stande kan samles til en større enhed. Når man køber mere end 72 m2 indendørs og 200 m2 udendørs, er yderligere parkeringsplads til 1 køretøj inkluderet, maks. 3500 kg.

Ikke inkluderet
Tekniske tjenester som elektricitet, WIFI, lys, møbler osv. er ikke inkluderet i lejen og bestilles, afregnes og betales direkte til Messe Center Herning.

Priser
Ved reservationen hos SPORTI skal første rate betales. Fra januar 2020 er første rate på 50% af den fulde pris.

Stande Fuld pris
ekskl. moms
Første rate 50%
ekskl. moms
Første rate 50%
inkl. moms
Indendørs 18 m2 kr. 12.150,00 kr. 6.075,00 kr. 7.593,75
Indendørs 36 m2 kr. 24.300,00 kr. 12.150,00 kr. 15.187,50
Indendørs 72 m2 kr. 48.600,00 kr. 24.300,00 kr. 30.375,00
Udendørs 100 m2 kr. 22.500,00 kr. 11.250,00 kr. 14.062,50
Udendørs 200 m2 kr. 45.000,00 kr. 22.500,00 kr. 28.125,00
Kunstnerhal 10,5 m2 kr. 5.512,50 kr. 2.756,25 kr. 3.445,31

For alt salg tilføjes et administrationsgebyr på kr. 15,00.

Betalingsbetingelser

 • Stande skal bestilles på www.sporti.dk
 • 15% ved reservation, 35% januar 2020, 50% april 2021. Fra januar 2020 betales der 50% ved reservation, og 50% i april 2021.
 • Priser og betingelser betragtes som accepteret ved betaling af den første faktura.
 • Ved annullering af køb, tilbageholdes 10% af standens samlede pris.

Opsætning - Demontering

 • Aftales senere.

Bemærk:

 • På standene i messeområdet er det ikke tilladt at sælge produkter, der kan spises eller drikkes, da dette kræver en cateringaftale.
 • I tilfælde af at messen ved påbud fra de offentlige myndigheder, force majeure eller andre omstændigheder uden for arrangørens kontrol udsættes, delvis gennemføres eller annulleres fuldstændigt, kan arrangøren ikke holdes ansvarlig for de økonomiske tab eller forpligtelser, som udstilleren måtte have.
 • Vi forbeholder os ret til at ændre placeringen af ​​din stand.

For udstillere - vi tilbyder følgende muligheder:

 • 10% rabat på reklame- og sponsorydelser.

Hvis du har spørgsmål, så skriv til:

Stand indoor

 • DKK 675 (~ EUR 90) per m2 ex. VAT
 • Including tent, floor and walls, 2 entrance tickets without seat for each 18 m2 stand, 20 day tickets Monday until Wednesday without seat, which can be used for marketing purposes. Parking space for 1 vehicle, max 3500 kg. 

Stand outdoor

 • DKK 225 (EUR 30) per m2 ex. VAT
 • Stand is an open space on a grass area. At the open-air stands, products from other companies must not be exhibited or sold. Covered area must be max. 20 m2 per stand. 2 entrance ticket without seat for each 100 m2 stand. 20 day tickets Monday until Wednesday without seat, which can be used for marketing purposes. Parking space for 1 vehicle, max 3500 kg.

Artist Hall / The Artist Hall
To accommodate artists and small artisans, an indoor artist area is set up in the stables next to the Catering Square and the DI Talks. See overview maps at vmdenmark.com
This area is intended for artists and craftsmen and must be approved by the VMDenmark Office in order to exhibit in this hall. The booking is only valid once you have received an email with acceptance from the VM2021.

 1. Book you exhibition stand here
 2. Send an email with examples of what you want exhibit to lone@vmdenmark.com
 3. You will receive an email from VM 2021 whether your stand is approved. 
 • Price DKK 525.00 per m2 excl. VAT
 • The stand is 10.5 m2 including floor and wall and 2 partout tickets without a seat for every 10.5 m2 stand. No parking space.

Sizes

 • Indoor : 3 x 6 m - 6 x 6 m - 3 x 12 m - 6 x 12 m 
 • Outdoor: 10 x 10 m – 10 x 20 m
 • Multiple stands can be assembled into a larger unit. When buying more than 72m2 indoor or 200 m2 outdoor, additional parking space for 1 vehicle is included, max 3500 kg.

Not included
Technical services as electricity, WIFI, lights, furniture etc. are not included in the rent and must be ordered and settled directly with Messe Center Herning.

Prices
At the time of booking at SPORTI first rate is to be paid. Until January 2020, first rate is 15% of the full price.

Stand and size Full price
ex. VAT
First rate 50%
ex. VAT
First rate 50%
incl. VAT
Indoor
18 m2
DKK 12.150,00
(~ EUR 1620)
DKK 6.075,00
(~ EUR 810)
DKK 7.593,75
(~ EUR 1.013)
Indoor
36 m2
DKK 24.300,00
(~ EUR 3240)
DKK 12.150,00
(~ EUR 1.620)
DKK 15.187,50
(~ EUR 2.025)
Indoor
72 m2
DKK 48.600,00
(~ EUR 6480)
DKK 24.300,00
(~ EUR 3.240)
DKK 30.375,00
(~ EUR 4.050)
Outdoor
100 m2
DKK 22.500,00
(~ EUR 3000)
DKK 11.250,00
(~ EUR 1.500)
DKK 14.062,50
(~ EUR 1.875)
Outdoor
200 m2
DKK 45.000,00
(~ EUR 6000)
DKK 22.500,00
(~ EUR 3.000)
DKK 28.125,00
(~ EUR 3.750)
Artist Hall
10,5 m2
DKK 5.512,50
(~ EUR 735)
DKK 2.756,25
(~ EUR 370)
DKK 3.445,31
(~ EUR 460)

All sales will be added a administration fee of DKK 15,00 (~EUR 2).

Terms of Payment

 • Stands must be ordered at www.sporti.dk
 • 15% when booking, 35% January 2020, 50% April 2021. After January 2020 first rate is 50% and than the last 50% in April 2021.
 • Prices and conditions is considered accepted by payment of the first invoice.
 • The EUR prices in brackets are indicative.
 • Upon cancellation of purchase, 10% of the total price will not be refunded.

Setup - Dismounting

 • To be decided.

Please note:

 • At the stands, products that can be eaten or drunk are not allowed to be sold, as this requires a catering agreement.
 • In case the fair by orders from the public authorities, force majeure or other circumstances beyond the control of the organizer is postponed, partly conducted or fully cancelled, the organizer can’t be held responsible to the financial loss or obligations the exhibitor might have caused by this.
 • We reserve the right to change the location of your stand.

For exhibitors -  we offer the following options:

 • 10% discount on advertising and sponsorship services.

If you have any queries, please address them to:

Select tickets