Icehorse Festival 2020 One-K Young Stars Futurity

2 - 5 April 2020

KONCEPT
Unge talentfulde heste på 5 og 6 år (født i 2015 og 2014) kan deltage I One-K Young Stars – Futurity til Icehorse Festival.

Klasserne rides i grupper af 2 (eller 3 ved ulige antal deltagere) på oval banen.

Heste der deltager i sporten eller hingsteshow kan ikke deltage I Futurity-klasserne

2 dommere (Avls, sport eller Gæđingakeppni) dømmer sammen klassen ud fra en skala fra 0-10. Under ridtet vil dommerne give karakterer og kommentere eller give forslag over højtaleren til, hvad rytteren kan gøre for at forbedre præsentationen af hesten.

Dommerne lægger vægt på bevægelse, flow, takt, balance, smidighed, afslappethed, form, harmoni og generelt indtryk. Dommerne fokuserer på det bedste, der præsteres samt hestens udviklingspotientale.

Endvidere gives der karakter for generel præsentation. Denne karakter dækker over form, harmoni og generelt indtryk (man kunne også kalde det x-faktor), og gives sidestillet med bedømmelsen af gangarterne.

Tempoet af alle gangarter er valgfrit. Temposkift er tilladt og kan fremhæve hestens potentiale og kapacitet.

Regler for beslag og udstyr er som i sportsklasserne.

Denne konkurrenceform har ikke finaler og vinderne udpeges således ud fra deres point. De bedste 5 og 6 års heste i hver klasse hyldes ved en særskilt præmieoverrækkelse.

Der er et begrænset antal pladser i Futurity klasserne.

KLASSERNE

Futurity Tölt
Klassen rides I grupper af 2 (eller 3 ved ulige antal deltagere). Der rides på speakers kommando.
- Opgavedele:
Valgrit tempo tölt. Temposkift og tölt for løse tøjler er valgfrit.
Hesten tages ned i skridt og der skiftes volte.
Valgfrit tempo tölt. Temposkift og tölt for løse tøjler er valgfrit.
- Karakterer:
Der gives en karakter for hver af de 2 opgavedele samt 1 for præsentation, som alle tæller lige meget.

Futurity 4-gait
Klassen rides I grupper af 2 (eller 3 ved ulige antal deltagere). Der rides på speakers kommando.
- Opgavedele:
I valgfri rækkefølge vis: skridt, tölt, trav og galop.
NB: For højere karakterer i tölt: vis temposkift
- Generelt:
Hver gangart kan vises flere gange og volteskift er tilladt.
NB: Rytterne skal vise hensyn til hinanden og altid ride venstre mod venstre.
- Tid:
Hvert heat varer 5 min (inklusiv ind- og udridning)
NB: der gives et lyd-signal efter 3½ min. for at give mulighed for en optimal timing af fremvisningen.
- Karakterer:
Der gives karakter for alle gangarter særskilt samt for præsentation. Karaktererne for tölt og præsentation tæller dobbelt.

Futurity 5-gait
Klassen rides I grupper af 2 (eller 3 ved ulige antal deltagere). Der rides på speakers avisninger.
- Opgavedele:
I valgfri rækkefølge vis: skridt, tölt, trav og galop og pas på 2 langsider.
NB: For højere karakter i tölt: vis temposkift
Hver gangart kan vises flere gange og volteskift er tilladt.
NB: Rytterne skal vise hensyn til hinanden og altid ride venstre mod venstre.
- Tid:
Hvert heat varer 5 min (inklusiv ind- og udridning)
NB: der gives et lyd-signal efter 3½ min. for at give mulighed for en optimal timing af fremvisningen.
- Karakterer:
Der give karakter for alle gangarter særskilt samt for præsentation. Karaktererne for tölt, pas og præsentation tæller dobbelt

REGLER
Futurity discipliner afvikles jff. Icehorse Festivals egne regler (se ovenfor). Eventet afvikles som sådan i henhold til FEIF Rules & Regulations 2020. Således vil alle generelle regler gælde.

TILMELDING
Tilmeldingen åbner 1. februar 2020 kl. 12.00.

Tilmelding til Hingsteshow Tilmelding til SPORT Køb af tilskuerbilletter

RYTTERLICENS
Vær opmærksom på reglerne om rytterlicens, der betyder at ryttere skal have licens.

Danske deltagere skal købe rytterlicens hos Dansk Islandshesteforening. Læs mere om reglerne og hvordan du får licens på www.islandshest.dk.

Udenlandske deltagere skal købe licens hos foreningerne i deres respektive lande.

VACCINATION
De internationale vaccinationsregler følges, se mere på: inside.fei.org

CHECK IN – TIDSPLAN – STARTLISTER
Der vil være mulighed for ankomst:

 • Onsdag den 1. april kl. 14.00 - 22.00
 • Torsdag den 2. april kl. 7.00 - 12.00 og kl. 19.00 - 20.00
 • Fredag den 3. april kl. 16.00 - 20.00

Check in tider kan ændres. I så fald vil der blive givet besked til rytterne.

Ved check-in skal der fremvises gyldigt vaccinationsbevis for hesten eller stævnepas attesteret af dyrlæge.

OBS: Man skal, som ekvipage, have tjekket ind senest 1 time før den første klasse, man skal ride, begynder, ellers bliver man automatisk diskvalificeret i den første klasse.

Startlister (endelige) vil kunne ses på ticker.icetestng.com 1 time før de respektive discipliner begynder.  

Tidsplanen vil løbende blive opdateret på www.icehorsefestival.com

FRAMELDING - ÆNDRINGER
Ved framelding skal der foreligge læge- eller dyrlægeerklæring. Pengene refunderes, hvis pladsen kan afsættes til anden side (evt. venteliste har førsteret til ledige pladser).

Ændringer foretages, hvis det er muligt til og med den 18. marts 2020, se priser nedenfor.

STALDE
Mobilbokse i hal Q samt Landsskuepladsens stalde

Wraphø til alle stævnedage og 1 pakke spåner medfølger hver ekvipage.

PRISER 
(ekskl. SPORTI administrationsgebyr)

 • Startgebyr inkl. boks og præsentation af hesten og dens afstamning I Icehorse magasinet: kr. 1.900,00
 • Pris for klasse nr. 2: kr. 550,00
 • Ændringer (fra marts): kr. 300,00
 • Ekstra spåner pr. pakke: kr. 100,00
 • Slutudmugning: kr. 150,00
 • 1 hjælper (med siddeplads i ryttersektionen): kr. 350,00

BILLETSALG
Ønsker du som rytter at sidde med dine venner på publikumssæderne skal du købe en almindelig siddepladsbillet - du får 50% af prisen på denne refunderet efter tilmelding til sporten. Husk at skrive dit billetnummer i feltet ”Bemærkninger” ved tilmelding.

OVERNATNING
Det er muligt at tilkøbe camping på campingområdet på Landsskuepladsen.
Links til hotel booking kan ses på www.icehorsefestival.com

MERE INFORMATION

AFLYSNINGER
Aflysning dækker kun over, at eventet slet ikke gennemføres.
Ændring af dato, delvis gennemførelse eller ændring i repertoiret er ikke at betragte som en aflysning.

Kun arrangøren er ansvarlig i tilfælde af aflysning og kan give tilladelse til, at tilmeldingen refunderes.
I det tilfælde refunderes billettens pris ved henvendelse til SPORTI på info@sporti.dk. Omkostninger som, ekspedition-, ordre- og billetgebyr refunderes ikke.

KONTAKTOPLYSNINGER

Vi ses og vi GLÆDER os til fire dages kæmpe hestefest i Herning. We love Icehorse!
IceHorse Festival 2020

Arrangørerne tager forbehold for fejl i ovenstående infotekst.

Are you on the waitinglist?
You can enter from the waitniglist untill the day of the event. You will be contacted via the email you used in the registration. We can not inform you of your number on the waiting list.

CONCEPT
Talented young horses, aged 5 or 6 (born 2015 or 2014) are invited to participate in Futurity.

The tests are ridden in groups of 2 riders on the oval track (up to 3 if the number of participants is uneven).   

Horses participating in the sport section or stallion show cannot participate.  

Two judges (breeding, sport or Gæđingakeppni) will be judging together using a scale from 0-10. Throughout the performances, the judges will announce the marks given and occasionally comment or make suggestions to the riders through the speaker system to inform and to improve the presentation of the horses.  

The judgement emphasize movement, flow of movement, beat, balance, suppleness, relaxation, outline, harmony and general impression. Occasional beat and balance problems are accepted. The judgement focus on the best phases and their developmental potential. Furthermore, a score for presentation (covering outline harmony and general impression) will be assigned in addition to the assessment of the gaits.

Speed of all gaits is optional. Speed changes are allowed and can indicate the potential and capacity of the horse.

Rules for shoeing and equipment for sport disciplines applies.

This competition form does not include finals. Winners are appointed based on the marks given. A separate prizegiving ceremony will take place, where the best 5 and 6 year old horses will be awarded in each test.

There will be a limited number of entries.

TESTS

Futurity Tölt
The test is ridden in groups of 2 (or 3) on speakers’ command
- Sections:
Show any speed tölt. Speed changes and/or loose reins is optional
Return to walk and change rein
Show any speed tölt. Speed changes and/or loose reins is optional
- Marks:
Separate marks for each section and presentation will be given. 

Futurity 4-gait
The test is ridden in groups of 2 (or 3)
- Sections:
In optional sequence show: walk, tölt, trot, canter
NB: For higher points in tölt show speed changes
Each gait can be shown several times and change of rein is allowed
NB: It is expected that the riders show consideration for each other and always pass each other oncoming left shoulder agains left shoulder.
- Time:
Each heat lasts 5 min (including entrance and exit)
NB: after 3½ an acoustic sign will be given in order to facilitate an optimal timing of the performances
- Marks:
Marks for each gait and presentation will be given. The marks for tölt and presentation will be doubled.

Futurity 5-gait
The test is ridden in groups of 2 (or 3)
- Sections:
In optional sequence show: walk, tölt, trot, canter, pace (2 long sides)
NB: For higher points in tölt show speed changes
- General:
Each gait can be shown several times and change of rein is allowed
NB: it is expected that the riders show consideration for each other and always pass each other oncoming left shoulder against left shoulder.
- Time:
Each heat lasts 5 min (including entrance and exit)
NB: after 3½ an acoustic sign will be given in order to facilitate an optimal timing of the performances.
- Marks:
Marks for each gait and presentation will be given. The marks for tölt, pace and presentation will be doubled. 

RULES & REGULATIONS
Futury tests will be conducted according to Icehorse Festival own rules (see above). However, the event as such is conducted according to FEIF Rules and Regulations 2020 and hence all general rules will apply. 

REGISTRATION
Registration opens February 1 at 12.00 noon.

Registration Stallion Show Registration SPORT Buy spectator tickets

VACCINATION
Horses are required to be vaccinated according to FEI rules of vaccination: inside.fei.org

CHECK IN – TIME SCHEDULE – STARTING ORDERS
Arrival is possible:

 • Wednesday April 1 2020: 2 PM - 10 PM
 • Thursday April 2 2020: 7 AM – 12 PM and 7 PM - 8 PM
 • Friday April 3 2020: 4 PM - 8 PM

Opening hours for arrival is subject to change. Riders will be notified.

Upon check in documentation of vaccination should be presented.

Note that check in should have taken place minimum 1 hour before the beginning of the first test of an equipage. Otherwise, the rider will be withdrawn automatically from the first test. 

Riders meeting will take place Thursday April 2 2020 at 7.30 AM by the heating track in building 

The time schedule will be updated ongoing at www.icehorsefestival.com

The final starting order of tests will be available no later than 1 hour before the beginning of the given tests at ticker.icetestng.com

CANCELLATION – AMENDMENTS TO REGISTRATION
Upon cancellation, doctors' or veterinarians' note should be presented. Money are refunded if the entrance can be resold (waiting list, if any, have first priority).

Amendments are accepted to the extent possible until 18 March 2020. After March 1 2020 against 300 Kr.

STABLES
Mobile horse boxes are located in Hall Q and at Landsskuepladsen.

Wrapped hay during the entire event and 1 bale of wood shavings is included for each horse.

PRICES
(SPORTI administration fee are not included)

 • Entry fee Sport A incl. box and presentation of the horse with pedigree in the Icehorse Magazine: DKK 1.900,00
 • Fee test no.2: DKK 550,00
 • Amendments (from March 1): DKK 300,00
 • Extra litter (wood shavings) per bale: DKK 100,00
 • Final cleaning of box: DKK 150,00
 • 1 assistant (incl. seat in the rider's section): DKK 350,00

TICKET SALES
If you as a rider wish to sit among the spectators (e.g. with family or friends) you can buy a ticket here. You will have a 50 % discount if you note your ticket number in the comment space at registration.

ACCOMMODATION
A camping site can be booked here
Links for hotel booking can be seen at www.icehorsefestival.com

MORE INFORMATION

CANCELLATION OF THE EVENT
Cancellation in the sense that the event is not conducted at all. Change of date, partly conduction or changes of the repertoire are not considered a cancellation.

Only the organizers can issue a cancellation and permit refunds of registrations. In that case refunds can be requested by SPORTI at info@sporti.dk. Fees and handling charges are not refunded.

CONTACT

Best wishes for a very festive event.
Icehorse Festival

The organizers take reservations for printing errors

Meeting / starting place

Hal Q
Kaj Zartows Vej 19
7400 Herning
Danmark Show on map Navigate here