Hrimnir: Indkaldelse til generalforsamling

Torsdag den 30. januar 2020

Hrimnir GF indkaldelse 2020

Kære Hrimnir medlem

Hermed indkaldes til Hrimnirs årlige generalforsamling, efter de af vedtægterne givne regler.

Torsdag d. 30.01.2020, kl 19.

Naturcenter Herstedhøje
Herstedhøje Allé 1
2620 Albertslund

Så vi glæder os til at se rigtig mange Hrimnir medlemmer.
Der bliver traditionen tro serveret forplejning.
Det er en lejlighed til at komme og hils på både gamle, men også nye ansigter i Hrimnir.
Ingen tilmelding nødvendig.

Som tillæg til vedtægterne kan nævnes,

# Følgende kandidater er på valg:

Næstformand, Ole Devantie, modtager ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem, Marie Kragh, modtager genvalg
Bestyelsessuppeant, Nanna Nielsen, modtager genvalg
Bestyelsessuppeant, Berit Djarling, modtager genvalg
Revisor, Joy Jørgensen, modtager genvalg
Revisorsuppleant, Betina Albertsen, modtager genvalg

# Årets Hrimnir udpeges :o)


Uddrag af Hrimnirs vedtægter:

" § 6. GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af samtlige medlemmer.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar/februar. Generalforsamling annonceres på mail eller på hjemmeside med mindst l4 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet, må være foreningen i hænde senest 5 dage før. Forslag til kandidater til bestyrelsen, revisorer og suppleanter kan dog tillige fremsættes på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Referat af forhandlingerne føres til protokols og underskrives af dirigent og mindst 4 bestyrelsesmedlemmer.

Personligt medlemskab giver én stemme, familiemedlemskab to stemmer. Der kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år.

Et medlem er valgbart til bestyrelsen selv om medlemmet ikke er til stede til generalforsamlingen, såfremt der foreligger skriftligt fuldmagt.

Alle valg og afgørelser træffes ved simpelt flertal – bortset fra vedtægtsændringer samt bestemmelse om tilslutning til andre foreninger og forbund eller foreningens opløsning jævnfør § 11 og § 12. Såfremt blot 1 medlem ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt.

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

1) Valg af dirigent og referent
2) Formandens beretning
3) Kassereren foreligger det reviderede regnskab og forslag til budget for kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
4) Behandling af indkomne forslag
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6) Valg af 1 revisor og 1 suppleant
7) Eventuelt

Uanset antallet af fremmødte, er generalforsamlingen beslutningsdygtig. 

Arrangørens kontaktinfo

Hrimnir, VestskovenSe arrangørklubben på SPORTI

Hrimnir Vestskoven

Mødested/startsted

Naturcenter Herstedhøje
Herstedhøje Allé 1
2620 Albertslund
Danmark Vis på kort Navigér hertil