Hekla: Ordinær generalforsamling 2021

Torsdag den 22. april 2021

Ordinær generalforsamling
Torsdag den 22. april 2021 kl. 19:00
NB. Evt udsættelse, hvis Covid -19 restriktioner forhindrer afholdelse.

P.gr. af COVID-19!
Vendia landbrug, Steffenhøj 160, 9700 Brønderslev

Hekla byder på let anretning med drikkelse.

Dagsorden i følge vedtægterne
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Regnskab. (udleveres og gennemgås på generalforsamlingen)
5. Indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før GF, dvs senest den 1. april )
A) Vedtægtsændring under § 8. Stk 3 skrevet med rødt er en ny tilføjelse. Se bilag 1.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleant til bestyrelsen.
8. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
9. Fastsættelse af kontingent. Se bilag 2.
10. Eventuelt. (Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.)

Alle medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år, er møde- og stemmeberettigede.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer og der kan kun tages beslutning om forslag, der har været optaget på dagsordenen.

Grundet forplejning bedes du venligst tilmelde dig på www.sporti.dk senest den 19. April 2021.

Medlemmer som har fået indkaldelse via brevpost, bedes tilmelde sig hos formanden Helle Thing Andersen tlf. 60940807.

Der vil ved indgangen være kontrol af medlemsskab og udlevering af stemmesedler. Personligt medlemskab giver en stemme, familiemedlemskab to stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal (håndsoprækning) og skal foregå skriftligt, såfremt blot 1 medlem ønsker det.

Vel mødt
Med venlig hilsen Heklas bestyrelse. 

Arrangørens kontaktinfo

Nordjysk Islandshesteforening HeklaSe arrangørklubben på SPORTI

Nordjysk Islandshesteforening Hekla

Mødested/startsted

Vendia Landbrug
Steffenhøj 160
9700 Brønderslev
Danmark Vis på kort Navigér hertil