Hekla: Ordinær generalforsamling 2022

Tirsdag den 15. marts 2022

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 15. marts 2022 kl. 19:00
NB. Evt virtuelt, hvis restriktioner forhindrer afholdelse ved fysisk fremmøde. Senest 12.marts vil der fra Heklas bestyrelse blive sendt mail med link og forklaring vedrørende virtuel afholdelse af GF. 

Bemærk adresse:
Vendia landbrug, Steffenhøj 160, 9700 Brønderslev

Hekla byder på let anretning med drikkelse.

Dagsorden i følge vedtægterne
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Regnskab. (udleveres og gennemgås på generalforsamlingen)
5. Indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før GF, dvs senest den 21. februar)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleant til bestyrelsen.
8. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
9. Fastsættelse af kontingent. Bilag 1.
10. Eventuelt. (Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.)

Alle medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år, er møde- og stemmeberettigede.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer og der kan kun tages beslutning om forslag, der har været optaget på dagsordenen.

Grundet forplejning bedes du venligst tilmelde dig på www.sporti.dk senest den 12. marts 2022.

Medlemmer som har fået indkaldelse via brevpost, bedes tilmelde sig hos formanden Helle Thing Andersen tlf. 60940807.

Der vil ved indgangen være kontrol af medlemsskab og udlevering af stemmesedler. Personligt medlemskab giver en stemme, familiemedlemskab to stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal (håndsoprækning) og skal foregå skriftligt, såfremt blot 1 medlem ønsker det.

Vel mødt
Med venlig hilsen Heklas bestyrelse. 

Arrangørens kontaktinfo

Nordjysk Islandshesteforening HeklaSe arrangørklubben på SPORTI

Nordjysk Islandshesteforening Hekla

Mødested/startsted

Vendia Landbrug
Steffenhøj 160
9700 Brønderslev
Danmark Vis på kort Navigér hertil