World Toelt 2023 - Sportskonkurrencerne

24. - 25. februar 2023

Tilmeldingen er åben til 1. februar 2023, og det er muligt at tilmelde sig ved at betale et depositum på bare kr. 1.000.
Prisen stiger 15. jaunar med kr. 500.

Så er det tid til at tilmelde sig World Toelt, som afholdes i Odense Kongres og Kulturcenter – Jyske Bank Arena.

Verdens største indendørs islandshesteshow slår endnu en gang dørene op d. 24. og 25. februar 2023 og vi er klar til at lave et brag af et show med nogle af verdens absolut bedste ekvipager!
Trods energi- og finanskrise håber vi på igen at kunne lave et uforglemmeligt show for jer.

Der vil som vanligt blive udbudt fire klasser i sportskonkurrencen og igen er det T.1, T.2, 4.1 og 5.1 der er på programmet.
World Toelt er ikke et ranglistestævne, men et show hvor de bedste konkurrerer om de prestigefyldte finalepladser!

Adgangskrav
De adgangsgivende karakterer skal være opnået som et gennemsnit på mindst to karakterer, indenfor 3 år, og begge resultater skal være registreret på den nuværende WRL-liste. Det er ekvipagen der skal være registreret med de adgangsgivende karakterer.
Således bliver minimumskravene i 2023:

 • T.1: 6,7
 • T.2: 6,4
 • 4.1: 6,7
 • 5.1: 6,0

Tilmelding
Tilmeldingen foregår via www.sporti.dk og åbner 1. november 2023 kl. 8:00.
I sportsklasserne er der ca. 30-35 ekvipager i hver klasse og de 25 pladser sælges via Sporti efter ”først til mølle”.
De resterende pladser uddeles til World Toelt 2023 vindere, verdensmestre og wildcards.

Dommere
Der vil i 2023 være et dommerhold bestående af 5 FEIF dommere. Vi har indtil videre fået tilsagn fra Anne Fornstedt, Lise Galskov og Halldor Gunnar Viktorson

Forhold
Alle deltagere har adgang til indendørsboks på 2,5x2,5m og nem adgang til vand. Boksene vil være klar fra torsdag den 23. februar klokken 12.00 og skal forlades senest søndag den 26. februar klokken 10.00. Du skal ikke tømme boksen inden den forlades.
Rytterne har pladser i ryttersektionen i arenaen ved indgangen til banen.

Der vil være adgang til indendørs opvarmning på 20x40 bane med samme underlag.

Der vil være åben for træning på banen i arenaen torsdag 15.00-20.00 og ellers henvises der til opvarmningsbanen, der er åben så længe der rides show i arenaen.

Præmier
Der vil ligesom de foregående år være præmier på spil i sportskonkurrencerne. I 2023 er der præmier til de tre bedst placerede i hver klasse til en minimumværdi af:

 1. præmieværdi: 1000 EUR
 2. præmieværdi: 500 EUR
 3. præmieværdi: 250 EUR

Startgebyr
Prisen for ryttertilmeldingen er 3425,- dkr og inkluderer partoutkort til ryttersektionen i arenaen, indendørsboks samt slutudmugning. Denne pris gælder for tilmelding til én klasse. 15. januar stiger prisen med kr. 500 pr. deltager.

Ønsker man at tilmelde samme hest til en yderligere klasse koster dette 850 dkr og forudsætter selvfølgelig at rytteren også her har opnået kvalifikationskrav.

Ved tilmelding kan der vælges mellem fuld betaling for deltagelse ved tilmelding, eller man kan nøjes med at betale et depositum på kr. 1.000.

Hvis der kun betales depositum, bliver der 2. februar 2023 udsendt opkrævning for restbeløb, og sidste frist for betaling af restbeløb er 10. februar 2023. Overholdes denne frist ikke vil depositum og tilmelding være tabt. Tilkøb af hotelværelse skal betales ved tilmelding.

Sidste frist for tilmelding er 1. februar 2023.

Navnet på den deltagende hest skal oplyses ved tilmelding, da det er vigtigt for os at vi ved hvilke heste vi kan promovere på hjemmesiden. Skulle det ske at en anden hest medbringes oplyses dette hurtigst muligt til arrangørerne.

Hotelværelser
Odense Congress Hotel ligger op ad Jyske Bank Arena. Vi har reserveret værelser til World Toelt 2023, som skal bookes via www.sporti.dk sammen med tilmeldingen.

Refundering
I forhold til refundering oplyses det at startgebyret kun refunderes hvis eventet bliver aflyst.

Vigtig info

 • Medbring originalt hestepas og vaccinationskort.
 • Deltagende heste skal være mindst seks år.
 • World Toelt sætter etikken i højsædet. - Der er løbende kontrol af udstyr og skoning i området omkring Collecting Ring ved en dommer.
 • De regerende World Toelt mestre rider sidst i den pågældende klasse og de regerende verdensmestre rider næst sidst i den pågældende klasse.
 • Startrækkefølge sker ved lodtrækning og startlister fås ved ankomst
 • De fem bedste heste i hver klasse samt vinderen af B-finalen er kvalificeret til A-finalen.
 • Ønsker du at ride til noget bestemt musik skal du notere det på tilmeldingen og det skal være muligt at finde på Spotify.

Mere information
Hold dig opdateret på www.worldtolt.dk og kontakt os endelig for mere information.

Sekretariat: info@worldtoelt.dk

Jyske Bank Arena i Odense
World Toelt 2023 finder sted i Jyske Bank Arena, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. Jyske Bank Arena er nem at komme til via E20. Ved ankomst finder du sekretariatet, tjekker ind og viser hestens papirer, inden du læsser af.

Med håb om et fantastisk arrangement, tillader vi os at sige på gensyn og at vi glæder os til endnu en gang at byde jer velkommen til to forrygende dage i Jyske Bank Arena i februar 2023.

Vel mødt,
Holdet bag World Toelt

Registration is open until 1 February 2023, and it is possible to register by paying a deposit of only DKK 1,000.
The price will increase on 15 January by DKK 500.

It's time to register for World Toelt, which is held in the Odense Congress and Culture Center - Jyske Bank Arena.

The world's largest indoor Icelandic horse show opens its doors once again on February 24th and 25th 2023 and we are ready to make a great show with some of the world's absolute best equids!
Despite the energy and financial crisis, we hope to once again be able to put op an unforgettable show for you.

As usual, four tests will be offered in the sports competition and again T.1, T.2, 4.1 and 5.1 are on the program.
World Toelt is not a ranking event, but a show where the best compete for the prestigious final places!

Entry requirements
The qualifying grades must be obtained as an average of at least two grades, within 3 years, and both results must be registered on the current WRL list. It is the equipage that must be registered with the grades granting access.
The minimum requirements in 2023 will be:

 • T.1: 6.7
 • T.2: 6.4
 • 4.1: 6.7
 • 5.1: 6.0

Registration
Registration takes place via www.sporti.dk and opens on November 1st 2023 at 8 AM.
In the sports tests there are approx. 30-35 participants in each test and the 25 places are sold via Sporti on a "first come, first served" basis.
The remaining places are awarded to World Toelt 2023 winners, world champions and wildcards.

Judges
In 2023, there will be a judging team consisting of 5 FEIF judges. So far we have received commitments from Anne Fornstedt, Lise Galskov and Halldor Gunnar Viktorson.

Facilities
All participants have access to an indoor box of 2.5x2.5m and easy access to water. The boxes will be ready from Thursday 23 February at 12 PM  and must be left no later than Sunday 26 February at 10 AM. You do not need to empty the box before leaving it.
The riders have seats in the rider section in the arena at the entrance to the track.

There will be access to indoor warm-up on a 20x40 track with the same surface.

The track in the Arena will be open for training on Thursday 3 PM - 8 PM and otherwise refer to the warm-up track, which is open as long as there is a show in the arena.

Prices
As in previous years, there will be prizes at stake in the sports competitions. In 2023, there are prizes for the three best placed in each class for a minimum value of:

 1. prize value: 1000 EUR
 2. prize value: 500 EUR
 3. prize value: 250 EUR

Start fee
The price for the rider registration is DKK 3425 and includes a parout ticket for the rider section in the arena, indoor box and final cleaning. This price applies to registration for one test. 15 January, the price will increase by DKK 500 per participant.

If you wish to register the same horse for an additional test, this costs DKK 850 and of course assumes that the rider has achieved the qualification requirements here as well.

When registering, you can choose between full payment for participation upon registration, or you can simply pay a deposit of DKK 1000.

If only the deposit is paid, a charge for the remaing amount will be issued on February 2nd 2023, and the deadline for payment of the balance is February 10th 2023. If this deadline is not met, the deposit and registration will be lost. Hotel room booking must be paid upon registration.

The deadline for registration is February 1st 2023.

The name of the participating horse must be stated when registering, as it is important for us that we know which horses we can promote on the website. Should it happen that another horse is brought along, this must be reported to the organizers as soon as possible.

Hotel rooms
Odense Congress Hotel is located next to Jyske Bank Arena. We have reserved rooms for World Toelt 2023, which must be booked via www.sporti.dk together with the registration.

Refund
Entry fee is only refunded if the event is cancelled.

Important info

 • Bring original horse passport and vaccination card.
 • Participating horses must be at least six years old.
 • World Toelt puts ethics first. - There is continuous control of equipment and shoeing in the area around the Collecting Ring by a judge.
 • The reigning World Toelt Champions ride last in that test and the reigning World Champions ride second last in that test.
 • Start order is determined by lottery and start lists are available on arrival
 • The five best horses in each test as well as the winner of the B final qualify for the A final.
 • If you want to ride to certain music, you must note it on the registration and it must be possible to find it on Spotify.

More information
Stay updated at www.worldtolt.dk and do contact us for more information.
Secretariat: info@worldtoelt.dk

Jyske Bank Arena in Odense
World Toelt 2023 takes place in Jyske Bank Arena, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. Jyske Bank Arena is easy to get to via the E20. On arrival you find the secretariat, check in and show the horse's papers before unloading.

With hope for a fantastic event, we look forward to once again welcoming you to two terrific days in Jyske Bank Arena in February 2023.

See you,
The team behind World Toelt

Mødested/startsted

OCC Odense
Ørbækvej 350
5220 Odense SØ
Danmark Vis på kort Navigér hertil