Hekla: Ordinær generalforsamling 2023

Tirsdag den 7. marts 2023

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 7. marts 2023 kl. 19:00

Hekla klubhus, Hjallerup Engvej 1a, 9320 Hjallerup

Hekla byder på let anretning med drikkelse.

Dagsorden i følge vedtægterne
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Regnskab. (udleveres og gennemgås på generalforsamlingen)
5. Indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før GF, dvs senest den 14. februar)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleant til bestyrelsen.
8. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
9. Fastsættelse af kontingent. Bilag 1.
10. Eventuelt. (Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.)

Alle medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år, er møde- og stemmeberettigede.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer og der kan kun tages beslutning om forslag, der har været optaget på dagsordenen.

Grundet forplejning bedes du venligst tilmelde dig på www.sporti.dk senest den 2. marts 2023. Medlemmer som har fået indkaldelse via brevpost, bedes tilmelde sig hos formanden Helle Thing Andersen tlf. 60940807.

Der vil ved indgangen være kontrol af medlemsskab og udlevering af stemmesedler. Personligt medlemskab giver en stemme, familiemedlemskab to stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal (håndsoprækning) og skal foregå skriftligt, såfremt blot 1 medlem ønsker det.

Vel mødt
Med venlig hilsen
Heklas bestyrelse. 

 

Bilag 1.
Fastsættelse af kontigent.
Ifølge § 10 stk. 3 : Heklas medlemskontigent ændres med tilsvarende beløb som Dansk
Islandshesteforenings klubkontigent.

På Dansk Islandshesteforenings generalforsamling 2022/afholdt november 2022 blev der
vedtaget: Ingen stigning af klubkontigent.

Derfor heller ingen stigning på Heklas medlemskontigent.

Således priser gældede for 2023:
Enkeltmedlemskab 282,50 kr.
Familiemedlemskab for 2 personer i samme husstand 515,00 kr.
Familiemedlemskab for 3 personer i samme husstand 547,50 kr.
Familiemedlemskab for 4 personer i samme husstand 580,00 kr.
Familiemedlemskab for 5 personer eller derover i samme husstand 612,50 kr

Arrangørens kontaktinfo

Nordjysk Islandshesteforening HeklaSe arrangørklubben på SPORTI

Nordjysk Islandshesteforening Hekla

Mødested/startsted

Hekla Klubhus
Hjallerup Engvej 1a
9320 Hjallerup
Danmark Vis på kort Navigér hertil